ต.ค. 03 2017

ได้เวลานำประกันชีวิตมาหลดหย่อนภาษี ปี 2560

ประกันชีวิตกับการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี

 

เราอาจจะเคยได้ยินกันมาหนาหูว่า การทำประกันชีวิต สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ สำหรับคนที่ยื่นเรื่องขอหักลดหย่อนภาษีมาหลายครั้งอาจจะรู้สึกคุ้นเคยและรู้เงื่อนไขของการหักลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิตกันอยู่แล้ว

แต่สำหรับใครที่เป็นมือใหม่ในเรื่องของภาษีอาจจะยังไม่ทราบเงื่อนไขในการขอหักลดหย่อนมากนัก บทความนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องของ การหักลดหย่อนภาษี มากขึ้นค่ะ

การหักลดหย่อนภาษีคืออะไร

 

การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีก่อนนำเงินได้ที่เหลือซึ่งเรียกว่า เงินได้สุทธิ  ไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ

หลายๆคนอาจจะเคยคิดว่า การที่เราทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันอะไรก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ทั้งนั้น ซึ่งในความเป็นจริงนั้นประกันที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้นมีเพียงแค่ ประกันชีวิต เท่านั้น ซึ่งประกันชีวิตนี้ก็ แยกออกด้วยกัน 2 แบบ ที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ ตามที่กรมสรรพากรระบุไว้ คือ

  • ค่าเบี้ยประกันชีวิต

 

 1.) ค่าเบี้ยประกันชีวิต สามารถ หักลดหย่อนและยกเว้นได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  และของ คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าเบี้ยประกันชีวิตต้อง มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  และผลประโยชน์ตอบแทนคืนไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี แต่ค่าเบี้ยประกันความคุ้มครองอื่น เช่น คุ้มครองอุบัติเหตุไม่สามารถหักลดหย่อนได้)

2.) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ สามารถ นำมาหักลดหย่อนและยกเว้นได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 

3.) ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถหักลดหย่อนได้ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท  (เป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปและจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อผู้มีเงินได้ อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปถึงอายุ 85 ปีหรือกว่านั้นและ   เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ + เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน + เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ + เงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ต้อง ไม่เกิน 500,000 บาท)

ซึ่งถ้าจะให้พูดอธิบายง่ายๆก็คือ สิ่งที่สามารถนำมาหักลดหย่อนนั้นคือ ค่าเบี้ยประกันชีวิตที่เราทำนั่นเอง ซึ่ง ค่าเบี้ยประกันชีวิต  คือ จํานวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชําระ ให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์ หรือค่าสินไหมทดแทน เมื่อตนเสียชีวิต หรือเมื่อได้รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้เอาประกันไว้ นั่นเอง

ขอบคุณที่มา https://finance.rabbit.co.th/

…ได้เวลานำประกันชีวิตมาหลดหย่อนภาษี ปี 2560

สอบถามรายละเอียด …http://bit.ly/2wKwl7i

เพราะเราคือหนึ่งเดียว “ชับบ์ไลฟ์” CHUBB เป็นหนึ่ง ในผู้นำด้านการประกันชีวิต ในระดับโลก http://www.chubb.com/th

☎️089-6240926,086-8792199 | Line:: na.pc | E-mail :: manacbs@hotmail.com

Share Button
587 Total View 7 View Today
(Visited 75 times, 1 visits today)