ต.ค. 14 2017

‘โครงการหลวง’ 1 ในพระปณิธานของในหลวง สร้างงาน ให้รายได้แก่พสกนิกรไทย

“โครงการหลวง และดอยคำผลิตภัณฑ์โครงการหลวงเกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้ประชาชนที่อยู่บนเขาลดการปลูกฝิ่น ถางป่า และทําไร่เลื่อนลอย”

หากเอ่ยชื่อมูลนิธิโครงการหลวง และดอยคำผลิตภัณฑ์โครงการหลวง หลายคนอาจจะนึกถึงผลไม้จากต่างประเทศจากเมืองหนาวที่นำมาเพาะปลูกในไทย เช่น กาแฟอราบิก้า แมคคาเดเมีย น้ำมะเขือเทศ หรือผลไม้อบแห้ง เป็นต้น เหล่านี้เป็นผลิตผลที่มูลนิธิโครงการหลวง และดอยคำผลิตภัณฑ์โครงการหลวง เป็นผู้จัดจำหน่ายและดูแลผลิตภัณฑ์ โดยจะมีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจำนวน 38 แห่ง กระจายตัวอยู่ในแต่ละจังหวัดของภาคเหนือเป็นผู้วิจัยและดูแลการเพาะปลูก รวมทั้งยังรับซื้อในราคาที่ยุติธรรมกับเกษตรกร โดยจะมีโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอีก 3 แห่งของดอยคำผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ที่ถูกสร้างขึ้นใกล้กับสถานีโครงการหลวง ดูแลการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร

ทั้งนี้ มูลนิธิโครงการหลวง และดอยคำผลิตภัณฑ์โครงการหลวง เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้ประชาชนที่อยู่บนเขาลดการปลูกฝิ่น ถางป่า และทําไร่เลื่อนลอย โดยพระองค์พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ และให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยศึกษาวิธีการเพาะปลูกพืชและการแปรรูปผลิตผลการเกษตรต่างๆ เพื่อให้ชาวเขาหันมาทำการเกษตรหารายได้เลี้ยงชีพแทนการปลูกฝิ่น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำการวิจัยทางการเกษตรให้ประชาชนบนดอยสามารถปลูกพืชที่เหมาะสมกับภูมิอากาศและภูมิประเทศได้

นอกจากการดูแลให้เกษตรชาวเขา ชาวดอย ได้เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้แล้ว พระองค์ยังดำริให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลและทำการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร ยกตัวอย่างเช่น ซึ่งหากพืชผลทางการเกษตรไม่ได้ราคา หรือมีสินค้าเกินความต้องการ มูลนิธิก็จะนำผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูปเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้า และอีกนัยหนึ่งคือการระบายสินค้าเกษตรในตลาดและยืดอายุของสินค้า

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากสินค้าทางการเกษตรแล้ว สินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิตของเหล่าเกษตรกรในพื้นที่หรือชาวบ้านในท้องถิ่น เช่น การผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า ก็สามารถนำมาขายผ่านมูลนิธิโครงการหลวง และดอยคำผลิตภัณฑ์โครงการหลวงได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้พัฒนาต่อยอดขึ้นมาจนสามารถทำหน้าร้านของตัวเอง เช่น ร้านดอยคำที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ หรือผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงที่ประชาชนสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศได้เช่นกัน โดยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลกำไรอย่างเดียว แต่เน้นการสร้างความสมดุลระหว่าง ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระตำหนักจิตรลดารโหฐานเป็นโครงการศึกษาทดลองเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานการเกษตรต่างๆ เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกร ขณะเดียวกันพระองค์ท่านยังโปรดให้มีกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรในโครงการดังกล่าวออกจำหน่ายในราคาที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าในราคาที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์กับประชาชน โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามาใช้บริหารจัดการภายในโครงการต่อ

ทั้งนี้ สินค้าแปรรูปหรือสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมของคนไทยและต่างชาติ ได้แก่ นมปรุงแต่งชนิดเม็ดสวนดุสิต ซึ่งคนจีนมักจะเรียกว่า นมอัดเม็ดของพระราชวงศ์ไทย น้ำผึ้งจิตรลดา น้ำเห็ดหลินจือผสมน้ำผึ้ง ลูกอมสมุนไพร รวมไปถึงนมกล่องยูเอสทีจิตรลดา เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้ล้วนเป็นสินค้าที่ราคาไม่แพง และมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย

ขณะเดียวกันอีกนัยหนึ่งที่สำคัญคือการผลักดันให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น จากการสำรวจจะพบว่าการรับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดราคาค่อนข้างสูงกว่าสินค้าเกษตรแบบทั่วไป นอกจากนี้จะพบว่าการทำการเพาะปลูกของเกษตรอินทรีย์นั้นจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ และอากาศ รวมไปถึงระบบนิเวศต่างๆ เพราะการทำเกษตรอินทรีย์จะช่วยลดการใช้สารเคมีในกระบวนการเพาะปลูกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเก็บผลผลิตออกสู่ตลาด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งร้านโกลเด้น เพลซ ซึ่งเป็นต้นแบบร้านค้าปลีกเพื่อคนไทยภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพระองค์เปรียบร้านสุวรรณชาดเสมือนตู้กับข้าวให้คนไทยได้บริโภคสินค้าเกษตรปลอดสารพิษในราคายุติธรรม ขณะที่เกษตรกรที่นำส่งขายให้ร้านก็จะเกิดรายได้และการจ้างงานในพื้นที่อีกด้วย นับได้ว่าร้านโกลเด้น เพลซ ถือเป็นต้นแบบของร้านค้าหรือตลาดส่วนกลาง เพื่อซื้อรับสินค้าจากเกษตรกรในราคายุติธรรมและที่สำคัญคือความสดใหม่ ปลอดภัยจากสารเคมี มีจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมให้กับประชาชนอีกด้วย

สำหรับโครงการต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับพสกนิกรของพระองค์ นับเป็นคุณอเนกอนันต์ที่ทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยทุกชนชั้น ทุกหมู่เหล่าอย่างแท้จริง และยังเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้เดินไปข้างหน้าอย่างสมดุลท่ามกลางกระแสทุนนิยมในโลกยุคปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นผลกำไรเป็นหลัก ด้วยพระราชปณิธานของพระองค์ที่ทรงยึดมั่น และทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงสถิตอยู่ในใจของพสกนิกรไทยไปตลอดกาล

Share Button
1280 Total View 1 View Today
(Visited 17 times, 1 visits today)