Return to สอบตัวแทนประกันชีวิต

แนวข้อสอบวิชา-พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (ชุดที่ 2)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงคำตอบเดียว

1.บริษัทประกันชีวิต ให้ผู้ที่มิไดมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ชักชวนให้ทำสัญญากับบริษัทโดยจ่ายบำเหน็จให้กับบุคคลดังกล่าว ได้หรือไม่

ก. ได้ถ้าบริษัทแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทแล้ว
ข. ได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มิได้ห้ามไว้
ค. ไม่ได้ ถือว่าเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
เฉลย ค.


2. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุม

ก. บริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย
ข. สาขาของบริษัทประกันชีวิต
ค. ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ง.


3. สาขาของบริษัทประกันชีวิต หมายถึง

ก. สำนักงานที่แยกออกจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใด โดยไม่จำเป็นต้องได้รับค่าใช้จ่ายจากบริษัท
ข. สำนักงานที่แยกออกจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใด และได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ค. สำนักงานที่แยกออกจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใด และได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากบริษัทหรือไม่ก็ตาม
ง. ไม่มีข้อใดถูก
เฉลย ข.


4. บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตได้ ต้องวางหลักทรัพย์ไว้กับผู้ใด

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. นายทะเบียน
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ค.


5. บริษัทประกันชีวิตต้องวางเงินสำรองประกันภัยไว้กับนายทะเบียนสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีความผูกพันอยู่ โดยต้องวางเงินสำรองไว้กับนายทะเบียนหรือไม่

ก. ไม่ต้องวางเงินสำรอง ถ้ามีการวางหลักทรัพย์ประกันไว้
ข. ไม่ต้องวางเงินสำรอง
ค. ต้องวางเงินสำรองไว้กับนายทะเบียนเป็นมูลค่าไม่เกินร้อยละยี่สินห้าของเงินสำรองประกันภัยที่บริษัทต้องจัดสรรไว้
ง. ต้องวางเงินสำรองไว้กับกระทรวงการคลัง
เฉลย ค.


6. บริษัทประกันชีวิตลงทุนประกอบธุรกิจอื่นใด ได้หรือไม่

ก. ได้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ข. ได้ ตามที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์กำหนด
ค. ได้ ตามที่อธิบดีกรมการประกันภัยกำหนด
ง. ได้ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
เฉลย ก.


7. กรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ที่บริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใด

ก. นายทะเบียน
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. ปลัดกระทรวงการคลัง
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
เฉลย ก.


8. บริษัทจะตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบ้าง เป็นผู้รับชำระเบี้ยประกันภัยแทน

ก. พนักงานของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน
ข. ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท
ค. นายหน้าประกันชีวิต
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ก.


9. ผู้ที่ขายประกันชีวิตก่อนไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน มีโทษอย่างไร

ก. ปรับ
ข. จำคุก
ค. ทั้งจำคุกและปรับ
ง. ผิดทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
เฉลย ค.


10. นายจอห์นชาวสหรัฐอเมริกา สามารถทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตในเมืองไทย โดยกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 เหรียญสหรัฐ ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ก. ไม่ได้ เพราะนายจอห์นเป็นชาวต่างชาติ
ข. ไม่ได้ เพราะกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยเป็นเงินตราต่างประเทศ
ค. ได้ เพราะไม่มีกฎหมายห้ามชาวต่างชาติทำประกันชีวิต
ง. ได้ เพราะไม่มีกฎหมายห้ามกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยเป็นเงินตราต่างประเทศ
เฉลย ข.


11. สนธยาอายุ 18 ปี ตาบอดตั้งแต่กำเนิด สนธยาสามารถจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้หรือไม่?

ก. ไม่ได้ เพราะพิการตาบอดจึงขาดคุณสมบัติ
ข. ไม่ได้ เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ค. ได้ หากผ่านการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต
ง. ได้ หากผู้ปกครองยินยอม
เฉลย ข.


12. แดงไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทน แต่ทำการชักชวนให้ขาวทำประกันชีวิตกับบริษัทผลจะเป็นอย่างไร?

ก. สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะ
ข. สัญญาประกันชีวิตสมบูรณ์
ค. แดงมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.
เฉลย ง.


13. ผู้ใดหากประสงค์จะเป็นตัวแทนประกันชีวิต จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

ก. ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก และศึกษาวิชาประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ข. ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท และศึกษาวิชาประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
ค. ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี และศึกษาวิชาประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ง.


14. กรณีใดที่รัฐมนตรีอาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต

ก. บริษัทหยุดประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยไม่มีเหตุอันควร
ข. บริษัทประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ค. การที่บริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิตต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัย
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ง.


15. แดงทำประกันชีวิตกับบริษัท A โดยมีดำเป็นตัวแทน ต่อมาดำย้ายไปเป็นตัวแทนบริษัท B ดำจึงแนะนำให้แดงมาทำประกันชีวิตกับบริษัท B และเลิกส่งเบี้ยประกันภัยกับบริษัท A ท่านเห็นว่าข้อใดถูกต้อง

ก. หากแดงปฏิบัติตามคำแนะนำของดำ แดงจะเสียประโยชน์ของตนเอง
ข. การกระทำของดำจะต้องถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาต
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
เฉลย ค.


16. บริษัทประกันชีวิตจะกระทำการต่อไปนี้ไม่ได้

ก. จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตัวแทน นอกเหนือจากเงินบำเหน็จที่พึงจ่ายตามปกติ
ข. รับชำระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยต่ำกว่าจำนวนที่ต้องชำระ
ค. จ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นค่านายหน้าหรือค่าตอบแทนงานที่จะทำให้แก่บริษัท
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ง.


17. ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดดังต่อไปนี้ จะทำให้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตคือ

ก. ลักทรัพย์
ข. ชิงทรัพย์
ค. ยักยอกทรัพย์
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ง.


18. ค่าสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายประกันชีวิต คือ

ก. 100 บาท
ข. 150 บาท
ค. 200 บาท
ง. 250 บาท
เฉลย ค.


19. ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) ห้ามมิให้บริษัทประวิงการใช้เงินแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ คำว่าประวิงการใช้เงินหมายถึง

ก. ถ่วงเวลาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ข. หน่วงเวลาโดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนล่าช้า
ค. ไม่ประสงค์ที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน การจ่ายไม่เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
เฉลย ง.


20. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต กำหนดโดยอะไร

ก. กฎกระทรวง
ข. ประกาศกระทรวง
ค. ประกาศนายทะเบียน
ง. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เฉลย ก.


ขอบคุณแหล่งที่มา :: http://www.supreme24.net/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99/test-agent-license/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%942.html

 

Share Button
60389 Total View 67 View Today
(Visited 769 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น