Return to 3.การใช้งาน Finder และ Spotlight

3.1การใช้งาน Finder และ Spotlight

มุมมองแบบ Column

จะแสดงข้อมูลในลักษณะที่เน้นว่าไฟล์โฟลเดอร์นั้น                                                          รูป…

มีโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร ช่วยให้เรา

ค้นหา หรือเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

มุมมองแบบ Cover Flow

จะแสดงตัวอย่างข้อมูลภายในไฟล์ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็น                                                       รูป…

ต้องเปิดไฟล์ เหมาะสำหรับการแสดงตัวอย่างข้อมูล

ในไฟล์ เช่น ภาพ วิดีโอ หรือไฟล์เอกสาร

ในการเปลี่ยนมุมมอง เราสามรถคลิกเมนู View จากนั้นคลิกที่ชื่อมุมที่ต้องการ หรืออาจใช้วิธีคลิกปุ่มเปลี่ยนมุมมอง ดังรูป

รูป…

รูป…

Note นอกจากการเปลี่ยนมุมมองโดยการคลิกปุ่มบน Toolbar แล้วเรายังสามารถสลับมุมมอง โดยการกดคีย์<Command + 1>, <Command + 2>, <Command + 3> และ<Command + 4>โดยจะเปลี่ยนเป็น Icon View, List View, Columns View และ Cover Flow ตามลำดับ

วิธีการใช้งานมุมมอง Icon View

มุม มอง Icon View จะแสดงไอคอนพร้อมทั้งชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ โดยมุมมองนี้เราจะเห็นไอคอนขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการดูข้อมูลที่มีจำนวนไม่มากนัก

รูป…

รูป…

สำหรับ Icon View รุ่นใหม่ที่พบใน Mac OS X Snow Leopard สามารถคลิกเพื่อเล่นไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอได้ หรือการเปิดดูตัวอย่างเอกสาร PDF ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องไปเปิดไฟล์นั้นๆ แต่อย่างใด เริ่มจากให้เลื่อนเมาส์ไปยังบริเวณกึ่งกลางของไอคอน จะปรากฏปุ่มเล่น ให้คลิกเพื่อเล่นเพลง และเมื่อต้องการหยุดให้คลิกบริเวณดังกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

รูป…

รูป…

รูป…

รูป…

ใน มุมมอง Icon View เราสามารถจัดเรียงไอคอนให้เลือกคำสั่ง View>Arrange by จากนั้นเลือกรูปแบบการจัดเรียงที่ต้องการ เช่น เรียงตามตัวอักษร เรียงตามขนาดไฟล์ เรียงตามวันเวลาสร้างไฟล์ ฯลฯ การจัดเรียงแบบนี้เป็นเพียงการจัดเรียงไอคอนแบบชั่วคราว กล่าวคือ เมื่อมีการลากเมาส์เพื่อจัดเรียงไอคอน ไอคอนต่างๆ ก็จะถูกจัดเรียงใหม่

  1. เลือกคำสั่ง View>Arrange by หรืออาจใช้วิธีคลิกขวาที่ว่างภายในหน้าต่าง Finder แล้วเลือกเมนู Arrange by ก็ได้
  2. เลือกวิธีจัดเรียงไอคอน

–           Name เรียงตามชื่อไฟล์ โดยจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร

–           Date Modified เรียงตามวันเวลาที่ได้มีการแก้ไขไฟล์

–           Date Created เรียงตามวันเวลาที่สร้างไฟล์ขึ้นมา

–           Size เรียงตามขนาดไฟล์ หรือโฟลเดอร์

–           Kind เรียงตามประเภทของไฟล์

–           Label จัดเรียงกลุ่ม ซึ่งได้กำหนดไว้ใน Label (เป็นการกำหนดโค้ดสีและกลุ่มให้กับไฟล์โฟลเดอร์)

  1. ไอคอนถูกจัดลำดับใหม่ เช่น เรียงตามประเภทไฟล์ (Kind) และหากต้องการัดเรียงไอคอนใหม่ ให้คลิกแล้วลากเมาส์ย้ายไอคอนได้ตามต้องการ

รูป…

รูป…

Note ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการให้มีการเรียงแบบถาวร คือ ไม่ว่าจะมีการลากไอคอนไปมาก็จะถูกจัดเรียงแบบเดิมเสมอ ให้เลือกเมนู View จากนั้นกดแป้นคีย์ <Options>ค้างไว้ จะพบเมนู Keep Arrange byแล้วจึงเลือกรูปการจัดเรียงที่ต้องการ

การัดเรียงไอคอนในมุมมอง Icon View เราสามารถสั่งให้แมคเรียงไอคอนตามแนวอัตโนมัติ (เรียกว่า Grid snap) กล่าวคือ ไม่ว่าจะมีการลากย้ายไอคอนไปที่ใด ก็จะมีการจัดไอคอนให้ตรงแนวตลอดเวลา ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ไอคอนภายในหน้าต่าง Finder ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

รูป…

รูป…

                ในมุมมอง Icon View เรายังสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลัง กำหนดขนาดไอคอน ปรับระยะห่างระหว่างไอคอน เลือกภาพสวยๆ มาใส่แทน โดยการเลือกเมนู View>View Options หรือกดคีย์<Command + J>หลังจากปรับค่าต่างๆ ไปแล้ว หากต้องการกลับไปใช้ของดั่งเดิม ก็ให้คลิกที่ Restore to Default แต่ถ้าต้องการให้ปรับแต่งนี้เป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก Use as Default

รูป…

รูป…

                จากการปรับแต่งข้างต้น ภายใน Icon View ชื่อไฟล์โฟลเดอร์ สามารถสั่งให้อยู่ด้านล่างหรือด้านขวา รวมทั้งกำหนดขนาดตัวอักษรได้อย่างอิสระตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน

วิธีใช้งาน List View

ใน มุมมอง List View เราสามารถเรียงข้อมูลได้โดยการคลิกที่หัวข้อคอลัมน์ จะเป็นการเรียงไฟล์ตามคอลัมน์นั้นๆ เช่น หากต้องการเรียงลำดับไฟล์ตามขนาด ให้คลิกที่ Size เป็นต้น

รูป…

รูป…

รูป…

รูป…

                การเรียงลำดับตามขนาด บางครั้งในคอลัมน์ Size ซึ่งเป็นตัวบอกขนาดไฟล์โฟลเดอร์ เราอาจพบขีดสองขีดเนื่องจาก ในโฟลเดอร์ดังกล่าวยังไม่ได้คำนวณไฟล์ย่อยๆที่อยู่ภายใน ซึ่งเราสามารถสั่งให้คำนวณซ้ำได้ โดยเลือก View>Show View Options จากนั้นเลือกคำสั่ง Calculate all size ซึ่งบางคนอาจตั้งค่าการคำนวณขนาดไฟล์ไว้อัตโนมัติ แต่หลายคนกลับไม่นิยมทำเพราะจะทำให้เครื่องเสียเวลาในการคำนวณขนาดไฟล์ใน โฟลเดอร์ย่อยๆ เหล่านั้น จนอาจทำให้เครื่องช้าลงนั่นเอง

รูป…

                แต่ละไฟล์หรือโฟลเดอร์ จะมีคุณสมบัติมากมาย เช่น ขนาด วันเวลาที่สร้างไฟล์ วันเวลาที่แก้ไขไฟล์ ฯลฯ ซึ่งคุณสมบัติไม่ค่อยได้ใช้ หรือยังไม่จำเป็นต้องทราบในขณะนี้ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เราสามารถเลือก ว่าจะให้แสดงคอลัมน์อะไรได้บ้าง

รูป…

รูป…

วิธีการใช้งาน Column View

Column View จะมีการแบ่งหน้าจอออกเป็นหลายๆ หน้าต่างตามแนวตั้ง (เรียกว่า Pane) หน้าต่างแรก (ที่ไม่ใช่ Sidebar) คือ ข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ได้เลือก เมื่อคลิกที่โฟลเดอร์ใน Pane แรก(ไม่ใช่ดับเบิลคลิก) ก็จะปรากฏข้อมูลใน Pane ที่สองโดยอัตโนมัติ และถ้าคลิกโฟลเดอร์ก็จะปรากฏข้อมูลในโฟลเดอร์ย่อยๆ ไปเรื่อยๆ และในที่สุด หากเราคลิกที่ไฟล์ ก็จะพบตัวอย่างไฟล์ (Preview) ใน Pane สุดท้าย

รูป…

รูป…

รูป…

Tip ในขณะเปิดข้อมูลใน Column View หากกดคีย์ <Command + W> จะเป็นการปิดหน้าต่างในทันที

ใน แต่ละ Pane สามารถปรับขนาดให้เหมาะกับข้อมูลได้ โดยการคลิกที่ Handle ซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างของแต่ละ Pane ในกรณีต้องการปรับขนาดทุกๆ Pane พร้อมๆ กัน ก็ให้กดคีย์ <Option>จากนั้นก็ให้แดรกเมาส์ปรับขนาด Pane โดยลากเมาส์ที่ Handle

และถ้าต้องการปรับขนาด Pane ให้พอดีกับข้อมูล ให้ดับเบิลคลิกที่ Handle หรือถ้าต้องการให้ปรับขนาดทุกๆ Pane พร้อมกัน ก็ให้กดคีย์ <Option>      พร้อมกับ ดับเบิลคลิกที่ Handle

รูป…

วิธีการใช้งานมุมมอง Cover Flow

ใน มุมมอง Cover Flow นิยมใช้กับการเปิดดูรูปภาพ เนื่องจากผู้ใช้สามารถมองเห็นรูปตัวอย่างได้ทันที และยังสามารถเปลี่ยนรูปได้ย่างง่ายๆ อีกด้วย และด้วย คุณสมบัติของ Cover Flow ที่สามารถแสดงไอคอนขนาดใหญ่ จึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลภายในไฟล์โดยไม่จำเป็นต้องเปิดไฟล์ดังกล่าว และยังมีไฟล์บางประเภทที่ Cover Flow สนับสนุนเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น

–           ไฟล์ PDF ที่มีหลายๆ หน้า เราสามารถใช้ Cover Flow เปิดดูในหน้าที่แล้ว หรือหน้าถัดไปได้

–           ไฟล์วิดีโอของ QuickTime สามารถควบคุมการเล่น หรือเปิดปิดได้

จาก ข้างต้น เราจึงสามารถนำ Cover Flow มาใช้แสดงตัวอย่างไฟล์วิดีโอ หรือไฟล์เอกสารที่สนับสนุนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพ ไฟล์เสียงเพลง ไฟล์วิดีโอ ไฟล์ PDF ตลอดจนไฟล์นามสกุลอื่นๆ ที่ Cover Flowรองรับในอนาคต

รูป…

รูป…

รูป…

รูป…

Note ที่ด้านล่างของมุมมอง Cover Flow จะแสดงข้อมูลในแบบ List View เราสามารถใช้วิธีคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ หรืออาจใช้ปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ด เพื่อเลื่อนดูไฟล์ในลำดับที่แล้วหรือถัดไปก็ได้

ปรับเปลี่ยนแถบเครื่องมือใน               Finder

ที่ ด้านบนของหน้าต่าง Finder จะมีแถบเครื่องมือ (Toolbar) ซึ่งใช้เก็บปุ่มคำสั่งที่จำเป็น เช่น ปุ่มเปลี่ยนมุมมอง ปุ่มแสดงข้อมูลแบบ Quick Look ปุ่ม Action สำหรับเรียกเมนูพิเศษ ปุ่มแสดงหรือซ่อน Sidebar ฯลฯ ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับแต่ง Toolbar ได้ตามความเหมาะสม เช่น นำปุ่มคำสั่งที่ไม่ค่อยได้ใช้ออกไป หรือเพิ่มปุ่มที่จำเป็นอื่นๆ เข้ามาแทนที่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

รูป…

รูป…

รูป…

รูป…

รูป…

รูป…

รูป…

Tip เราสามารถย้ายลำดับจัดเรียงปุ่มเครื่องมือ หรือลบปุ่มบน Finder Toolbar ได้ อย่างรวดเร็ว โดยการกดคีย์ <Command>ค้างไว้ แล้วลากเมาส์จัดเรียงลำดับปุ่มบนแถบเครื่องมือ หรือลากปุ่มออกจากแถบเครื่องมือเพื่อลบปุ่มที่ไม่ต้องการก็ได้

รูป…

Note หากท่านผู้ใช้ท่านใดไม่ชอบ Finder Toolbar คิดว่าเกะกะก็สามารถซ่อนได้ โดยต้องการเลือก View>Hide Toolbar หรือกดคีย์ <Option + Command + T>แต่ถ้าต้องการให้แสดงแถบเครื่องมือตามเดิมก็ให้กดคีย์ <Option + Command + T>ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

สร้างทางลัดส่วนตัวบน Finder

ที่ ด้านบนของหน้าต่าง Finder จะมีแถบเครื่องมือ (Toolbar) ซึ่งเราสามารถนำเอาไอคอนไฟล์ หรือโฟลเดอร์มาวางไว้ได้ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างปุ่มคำสั่งส่วนตัว ที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็วอีกด้วย

รูป…

รูป…

                ในกรณีที่ไม่ต้องการปุ่มที่สร้างขึ้นอีกต่อไปแล้ว ให้กดคีย์ <Command>ค้างเอาไว้  จากนั้นก็ให้ลากไอคอนโฟลเดอร์ดังกล่าวออกมาจาก Toolbar ได้ทันที นอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถใช้วิธีนี้ ในการย้ายปุ่มเครื่องมือใน Finder Toolbar ได้อีกด้วย

รูป…

Tip กดคีย์ <Command>แล้วคลิกที่ปุ่ม Old style Finder ซึ่งอยู่ที่มุมของหน้าต่าง Finder จะเป็นการสลับระหว่างปุ่มขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก รวมถึงซ่อมปุ่มคำสั่งทั้งหมด

รูป…

ค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วย Spotlight

Spotlight ถือว่าเป็นคุณสมบัติเด่นของแมค ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาไฟล์โฟลเดอร์ในเครื่องแมคได้อย่างรวดเร็ว ถ้าจะเปรียบเทียบการค้นหาไฟล์โฟลเดอร์ของแมคกับวินโดว์แล้ว Spotlight บนแมคถือว่าได้เปรียบหลายประการ เช่น ค้นหาได้รวดเร็ว แม่นยำ ใช้งานง่าย สามารถค้นข้อมูลลงลึกไปในไฟล์ และสามารถกำหนดเงื่อนไขการค้นหาได้หลากหลาย โดยสามารถระบุประเภทไฟล์ที่ต้องการค้นหา เช่น ไฟล์เอกสาร เพลง ภาพยนตร์ รูปถ่าย ค้นหาฟอนต์ที่ติดตั้งในเครื่อง อีเมล์ รายชื่อสมุด Address Book สามารถค้นหานัดหมายในโปรแกรม iCal ฯลฯ

  1. คลิกที่ไอคอนรูปแว่นขยายที่มุมขวาบนของหน้าจอ Desktop (บริเวณ Menu let)
  2. จะปรากฏ Spotlight Search Box
  3. กรอกสิ่งที่ต้องการลงไป
  4. ก็ จะพบไฟล์โฟลเดอร์ หรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ในแบบที่ไม่ต้องคอย ซึ่ง Spotlight จะแสดงผลลัพธ์การค้นหาออกเป็นหมวดหมู่ เช่น Top Hit เป็นกลุ่มไฟล์ที่ต้องใช้งานบ่อยๆ Image เป็นกลุ่มไฟล์รูปภาพ ส่วน Documents เป็นกลุ่มไฟล์เอกสาร เป็นต้น
  5. คลิกที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการได้ทันที
  6. แต่ถ้าไม่พบสิ่งที่ต้องการให้คลิกที่ Show all เพื่อให้แมคแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

รูป…

Share Button
1040 Total View 2 View Today
(Visited 78 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น