Return to ตัวแทนประกันชีวิต:สุขภาพ:อุบัติเหตุ

ศูนย์สอบบัตรนายหน้า(คปภ.)

image

สถานที่สอบ
ส่วนกลาง
สนง.คปภ.ถ.รัชดาภิเษก (ตรงข้ามศาลอาญา) แผนที่
สนง.คปภ.เขต 1(วิภาวดี) แผนที่
ส่วนภูมิภาค
สนง.คปภ. ภาค 1 เชียงใหม่ แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 3 นครสวรรค์ แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 4 อุดรธานี แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 6 นครราชสีมา แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 10 นครปฐม แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 12 สงขลา แผนที่
หมายเหตุ
1) ผู้สมัครสอบต้องติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับ user/password ณ สถานที่สมัครสอบล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 10 นาที
2) เมื่อกำหนดเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
3) แต่งกายสุภาพ
4) ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ
5) สนง.คปภ. มีที่จอดรถจำกัดไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี่
การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
• กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระค่าเนียมสมัครสอบรายละ 200 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ภายในวันเดียวกับที่สมัครสอบมิฉะนั้นสิทธิการสำรองที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกในวันถัดไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่น
• ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (200 บาท)
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (ตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบการสอบ
เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน และนายหน้าประกันภัย ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551)
การขอรับใบอนุญาต เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบด้วย
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x 2.5 cm (300×300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300 บาท

image

Share Button
2867 Total View 1 View Today
(Visited 394 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น