Return to ตัวแทนประกันชีวิต:สุขภาพ:อุบัติเหตุ

สำนักงาน (คปค.)

Screenshot 2015-03-31 00.52.46

 

รายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ สถานะ เอกสาร
1 พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2558 5 มีนาคม 2558 ใช้งาน
2 พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 1 กุมภาพันธ์ 2551 ใช้งาน
3 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 เมษายน 2535 ใช้งาน
4 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 4 เมษายน 2535 ใช้งาน
5 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขตามมาตรา 3 แห่ง พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550 4 เมษายน 2535 ใช้งาน
 • แบบฟอร์มคำขอตัวแทนนายหน้าประกันภัย
ตัวแทนนายหน้าประกันภัย ดาวน์โหลด
ใบสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ดาวน์โหลด
ใบสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ดาวน์โหลด
คำขอขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการประกันภัยต่อ ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.1) ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.5) ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริทอื่น (ตช.6) ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.7) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้ทำสัญญาประกันชีวิต (ตช.9) ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.1) ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.7) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้รับเบี้ยประกัน (นช.12) ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.1) ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.5) ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่น (ตว.6) ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.7) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้ทำสัญญาประกันวินาศภัย (ตว.9) ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.1) ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุใบอนุญาติเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.7) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้รับเบี้ยประกันภัย (นว.12) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
 • บริการออนไลน์
 • ตรวจสอบทะเบียนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้า
  บริการค้นหาทะเบียนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
  สมัครสอบนายหน้าระบบคอมพิวเตอร์
  ตรวจผลการสอบตัวแทน/นายหน้า
  บริการตรวจผลการสอบตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
  นายหน้าประกันภัยแบบกลุ่ม นายหน้าประกันภัยแบบรายบุคคล
  ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย
  สมัครอบรมตัวแทน/นายหน้าออนไลน์
  สมัครอบรมตัวแทนนายหน้า สำหรับให้ผู้สมัครอบรมที่สำนักงานคปภ. ส่วนกลางเท่านั้น
  ต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าออนไลน์ (e-Licensing)
  ท่านที่มีความประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ สำหรับการต่ออายุใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
  กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทประกันวินาศภัยขายในปัจจุบัน
  บริการค้นหากรมธรรม์ประกันภัย แบบออนไลน์ค้นหาได้ตลอด 24 ชม.
  กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตขายในปัจจุบัน
  บริการค้นหากรมธรรม์ประกันภัย แบบออนไลน์ค้นหาได้ตลอด 24 ชม.
  สำหรับบริษัท สำหรับเจ้าหน้าที่
  ค้นหากรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ
  บริการค้นหากรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวน/อัยการ/ศาล
  ค้นหาข้อมูลการประกันตัวผู้ขับขี่ ร.ย. 03
  บริการค้นหาข้อมูลการประกันตัวผู้ขับขี่ ร.ย. 03
  ตารางคำนวณเบื้องต้นสำหรับการประกันภัยรถยนต์
  ตารางคำนวณเบี้ยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ภาคสมัครใจ และค่าสินไหมทดแทน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  ภาคบังคับ ภาคสมัครใจ ค่าสินไหมทดแทน
  ระบบตรวจสอบสิทธิพนักงานและบุคคลในครอบครัว (คู่สมรสและบุตร) สำนักงาน คปภ.
  สำหรับโรงพยาบาล ใช้ตรวจสอบสิทธิของพนักงาน สำนักงาน คปภ. และบุคคลในครอบครัว(คู่สมรสและบุตร)
  ห้องสมุด สำนักงาน คปภ.
  บริการความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของประกันภัย ท่านสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ 24 ชม.
  ทรัพยากรสารนิเทศใหม บทความวิชาการ
Share Button
2268 Total View 3 View Today
(Visited 290 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น