Return to โรงเรียนนายร้อยญี่ปุ่น

เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าญี่ปุ่น

13524429_1174528875900832_3935488904178861938_n

นาวาอากาศเอก พลวัตร  อินทรวิเศษ ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าญี่ปุ่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในกระบวนการรับนักเรียนใหม่เข้าเป็นนักเรียนนายร้อย ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๔ มิ.ย.๕๙ ในโครงการศึกษากองทัพอากาศประจำปี ๒๕๕๙

Screenshot 2016-09-04 22.36.20

Screenshot 2016-09-04 22.22.13

Screenshot 2016-09-04 22.22.57

นาวาอากาศเอก พลวัตร  อินทรวิเศษ ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้บัญชาการโรงเรียนรวมเหล่านายร้อยญี่ปุ่นโบได และ ผู้ช่วยทูตทหารอากาศประจำกรุงโตเกียว

13533015_1167862203260402_7109458948333841357_n

เยี่ยมชม ห้องเรียนกองวิชาทหาร
– การสอนทางทหารจะใช้นายทหารแต่ละเหล่าทัพมาสอน
โดยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์สูงทางทหารมาเป็นผู้สอน
– การสอนจะเน้นให้คิด วิเคราะห์ วางแผน เช่น ในชั่วโมงนี้ สอนเรื่องการส่งกำลังบำรุง ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ
ให้ฝึกทดสอบหนทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์
– สื่อการสอน
– สภาพแวดล้อม ฤดูร้อน ครูผู้สอนอนุญาตให้ใช้ชุดครึ่งท่อน
– มีนักเรียนนายร้อยหญิงเรียนร่วมกัน

Screenshot 2016-09-04 22.20.30Screenshot 2016-09-04 22.20.51Screenshot 2016-09-04 22.21.11

หัองสมุดนักเรียนนายร้อยญี่ปุ่น
– อาคาร 2 ชั้น ออกแบบสวยงาม สร้างเสร็จปี 2003
– มีหนังสือให้นักเรียนนายร้อยญี่ปุ่นได้ค้นคว้าจำนวน ราว 480,000 เล่ม สำหรับอาจารย์ ป.โท, ป.เอก
จำนวน 200,000 เล่ม
– ช่องทางเข้าและออกจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจบัตรเข้าออก และตรวจหนังสือออก
มีเครื่องยืม – ส่งหนังสืออัตโนมัติ
– มีห้องประชุม ห้องเก็บหนังสือเก่า โต๊ะค้นคว้าขอมูลทาง Internet และอื่น ๆ

Screenshot 2016-09-04 22.21.41

เยี่ยมชมที่พักนักเรึยนนายร้อยญี่ปุ่น
– ฝึกความมีระเบียบวินัยจาก Daily Life
– ห้องฝึกฝนตนเองจัดไว้ห้องละ 8 คน ติดกับห้องนอน มีจุดเชื่อมต่อ internet ได้คนละ 1 จุด มีชั้นวางหนังสือ
locker เก็บของมีค่า ฝึกฝนได้ไม่เกิน 22.20 น. ถ้าต้องการอ่านหนังสือ หรือค้นคว้าข้อมูลทาง internet เพิ่มเติม
ต้องขออนุญาต นายทหารปกครอง ช่วงนี้ฤดูร้อนชุดเครื่องแบบสีขาว แขนสั้น การปกครองบังคับบัญชา
ในห้องนอนและห้องฝึกฝน จะอยู่รวมกันทั้ง 4 ชั้นปี

306572_10150710674348522_1192671739_n 1229799_10152326185808522_775985029_n

นักเรียนนายร้อยนวกานต์ ประจงจิตร นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 52 ล่ามภาษาและพาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในโรงเรียน

https://www.facebook.com/Sensei.mana/photos/?tab=album&album_id=473612959438119

ที่มา และรายละเอียดเพิ่มเติม:: http://cadetwing.nkrafa.ac.th/?p=23417#prettyPhoto

Share Button
3548 Total View 16 View Today
(Visited 69 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น