สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นเบี้ยประกันภัย*

1. สัญญาเพิ่มเติมผู้ชำระเบี้ยประกันภัยกรณีมรณกรรมและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรแบบผช.1 (PB01)

เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่จะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์สำหรับเยาวชนเมื่อผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (โดยปกติมักเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม) เสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ผลประโยชน์ :
หากผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนมีอายุครบ 60 ปี หรือก่อนที่ผู้เยาว์จะมีอายุครบ 25 ปี โดยผู้เยาว์จะได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยในอนาคตของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมแนบอยู่ รวมถึงเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆด้วยจนกว่าผู้ชำระเบี้ยประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี หรือผู้เยาว์จะมีอายุครบ 25 ปี แล้วแต่เวลาไหนจะถึงก่อน โดยกรมธรรม์ของเยาวชนยังมีผลบังคับตลอดช่วงเวลานั้นเสมือนว่ามีการจ่ายเบี้ยประกันภัยมาโดยตลอด

เงื่อนไขการรับประกันภัย :

  • สำหรับผู้เยาว์ อายุ 1 เดือน 1 วันถึง 15 ปี
  • สำหรับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย อายุ 20 ปี ถึง 55 ปี
  • ซื้อพร้อมกับกรมธรรม์ใหม่ได้เท่านั้น

2. สัญญาเพิ่มเติมผู้ชำระเบี้ยประกันภัยกรณีมรณกรรมแบบ ผช. 3 (PB03)

เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่จะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์สำหรับเยาวชนเมื่อผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (โดยปกติมักเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม) เสียชีวิต

ผลประโยชน์ :
หากผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตก่อนมีอายุครบ 60 ปี หรือก่อนที่ผู้เยาว์จะมีอายุครบ 25 ปี โดยผู้เยาว์จะได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยในอนาคตของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมแนบอยู่รวมถึงเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆด้วยจนกว่าผู้ชำระเบี้ยประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี หรือผู้เยาว์จะมีอายุครบ 25 ปี แล้วแต่เวลาไหนจะถึงก่อน โดยกรมธรรม์ของเยาวชนยังมีผลบังคับตลอดช่วงเวลานั้นเสมือนว่ามีการจ่ายเบี้ยประกันภัยมาโดยตลอด

เงื่อนไขการรับประกันภัย :

 • สำหรับผู้เยาว์ อายุ 1 เดือน 1 วันถึง 15 ปี
 • สำหรับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย อายุ 20 ปี ถึง 55 ปี
 • ซื้อพร้อมกับกรมธรรม์ใหม่ได้เท่านั้น

3.  สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย กรณีทุพลภาพสิ้นเชิงถาวร
แบบยบ.1 (WP)

เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่จะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยที่ถึงกำหนดชำระในอนาคตขณะที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นก่อนที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี

ผลประโยชน์ :
หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทฯ จะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลัก ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ (ทั้งนี้การทุพพลภาพนั้นต้องเกิดก่อนผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี และเป็นต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน) จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะพ้นจากสภาพทุพพลภาพนั้น แต่ทั้งนี้จะไม่ได้รับการยกเว้นสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ถึงกำหนดชำระมาแล้วเกินกว่า 1 ปี ก่อนวันที่บริษัทได้รับคำเรียกร้องตามเหตุทุพพลภาพนั้น การยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยจะไม่เป็นผลให้มูลค่าของกรมธรรม์ลดลงเมื่อมีการเรียกร้องใดๆ ตามกรมธรรม์นั้น โดยถือเสมือนหนึ่งว่าได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยที่ได้รับการยกเว้นนั้นเป็นเงินสด

เงื่อนไขการรับประกันภัย :

 • สำหรับผู้อาประกันภัยมีอายุ 16 ปี ถึง 55 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 60 ปี)
 • ซื้อแนบแบบประกันได้ทุกแบบ แต่ไม่พิจารณาให้ฟรีสำหรับผู้ซื้อแนบท้ายกรมธรรม์แบบชั่วระยะเวลา
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดสำหรับทุกกรมธรรม์รวมกันต้องไม่เกิน 20 ล้านบาท
 • บริษัทฯ อาจพิจารณาสัญญานี้ฟรีแก่ผู้เอาประกันภัยในจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกินกรมธรรม์หลัก แต่รวมทุกกรมธรรม์หลักแล้วต้องไม่เกิน 4 ล้านบาทสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีสุขภาพแข็งแรง มีอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำ และประกอบอาชีพนอกบ้าน

หมายเหตุ:รายละเอียดโปรดศึกษาจากข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลเพื่อให้ทีมงานติดต่อกับท่าน 

1.)คำนำหน้า*...
นายนางนางสาวอื่นๆ

2.)ยศ/ชื่อ-นามสกุล*

3.)ที่อยู่ปัจจุบันของท่านที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่*

4.)หมู่ที่

5.)ถนน

6.)ตำบล*

7.)อำเภอ*

8.)จังหวัด*

9.)รหัสไปรษณีย์*

10.)เบอร์มือถือ* (กรอกเป็นตัวเลข เช่น... 0896240926)

11.)เบอร์Fax(ถ้ามี)(กรอกเป็นตัวเลข เช่น... 0896240926)

12.)อีเมลล์ (ตัวอย่างการกรอก manacbs@hotmail.com)

13.)Line(ถ้ามี)

14.)รายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี) หรือความต้องการอื่นๆ ที่เราไม่ได้ระบุไว้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...โทร. 0896240926

Share Button
1206 Total View 3 View Today
(Visited 149 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น