Return to การบริการผู้ถือกรมธรรม์

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกี่ยวกับความคุ้มครอง

1. การเปลี่ยนแปลงที่ติดต่อ/ที่อยู่

เอกสารที่ใช้ :

 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา เพื่อระบุที่ติดต่อ/ที่อยู่ ที่ขอเปลี่ยนแปลง

2. การเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุลของผู้เอาประกันภัย

เอกสารที่ใช้ :

 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ ลงนามลายมือชื่อเดิมและลายมือชื่อใหม่อย่างละ 2 ลายมือชื่อ

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล พร้อมรับรองสำเนา

3. การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์

เอกสารที่ใช้ :

 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้รับประโยชน์ที่ขอเปลี่ยนแปลง(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา

4. การแจ้งอายุหรือเพศที่ถูกต้อง

เอกสารที่ใช้ :

 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

 • สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา

 • กรมธรรม์ต้นฉบับและค่าออกกรมธรรม์ใหม่ 200 บาท

 • เบี้ยประกันภัยส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) เนื่องจากอายุหรือเพศที่เปลี่ยนไป อาจเป็นเหตุให้เบี้ยประกันภัยเปลี่ยนแปลงได้

5. การเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัย

เอกสารที่ใช้ :

 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

 • เบี้ยประกันภัยตามจำนวนที่เปลี่ยนแปลงใหม่

6. กรมธรรม์สูญหายขอให้ออกกรมธรรม์ฉบับใหม่

กรณีที่กรมธรรม์สูญหาย หรือถูกทำลาย หรือเสียหายไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ผู้เอาประกันภัยควรแจ้งบริษัท โดยยื่นคำร้องเพื่อให้บริษัทออกกรมธรรม์ฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เพื่อประโยชน์ในการขอรับสิทธิตามกรมธรรม์

เอกสารที่ใช้ :

 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ โดยแจ้งเหตุที่ทำให้กรมธรรม์สูญหายหรือเสียหาย

 • ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา)

 • ค่าธรรมเนียมในการออกกรมธรรม์ใหม่ฉบับละ 200 บาท

7. บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยสูญหายขอให้ออกบัตรใหม่

เอกสารที่ใช้ :

 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ โดยแจ้งเหตุที่ทำให้บัตรสูญหาย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา)

 • ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 30 บาท

หลังจากที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน ผู้เอาประกันภัยจะได้รับกรมธรรม์คู่ฉบับ หรือบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยฉบับใหม่ไว้เป็นหลักฐาน

8. การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย

หากผู้เอาประกันภัยต้องการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อของตนเองจากเดิมที่ให้ไว้กับบริษัท ตามใบคำขอเอาประกันภัย สามารถทำได้ดังนี้

 • ลงลายมือชื่อเดิมและลายชื่อใหม่อย่างละ 2 ลายมือชื่อในใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาโดยใช้ลายมือชื่อเดิมและลายมือชื่อใหม่

หมายเหตุ : หลังจากที่บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกี่ยวกับความคุ้มครองแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ 1 ฉบับ ที่ระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ – ประกันภัยรายบุคคล 

ดาวน์โหลดคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ – ประกันภัยกลุ่ม

ที่มา https://www2.chubb.com/th-th/customer-service/non-contractual-changes.aspx

Share Button
1484 Total View 4 View Today
(Visited 97 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น