Return to บริการลูกค้า – ชับบ์ไลฟ์

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อขอรับเอกสาร จัดส่งเอกสาร และรับเงินค่าสินไหมทดแทนได้ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

การขอรับเอกสารการเรียกร้องฯ

  1. ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าด้วยตนเอง หรือโทร. 0-2615-6868 ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. ในวันทำการ เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมหรือส่งเอกสารการเรียกร้องให้ท่านโดยตรง

  2. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาขาของบริษัทฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ

  3. ติดต่อตัวแทนของท่าน

  4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการเรียกร้องด้วยตนเอง

การยื่นหลักฐานการเรียกร้องฯ

  1. ยื่นผ่านสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือสำนักงานสาขาของบริษัทฯทุกแห่ง

  2. จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายสินไหมประกันชีวิต บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) 130-132 อาคารสินธร  ทาวเวอร์ 1 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  3. ส่งผ่านตัวแทนของท่าน

ระยะเวลาในการพิจารณาของบริษัท

  1. บริษัทจะจ่ายเงินให้ตามเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ละสัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัท ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน

  2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัย บริษัทจะขยายเวลาในการพิจารณาออกเป็น 90 วัน โดยภาระในการพิสูจน์ว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องให้ข้อเท็จจริง และให้ความสะดวกแก่บริษัทตามสมควร

หลักฐานประกอบการเรียกร้องฯ

บริษัทได้จัดกลุ่มของหลักฐานประกอบการเรียกร้อง ตามประเภทของความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

ที่มา https://www2.chubb.com/th-th/customer-service/life-claims.aspx

Share Button
1662 Total View 2 View Today
(Visited 450 times, 1 visits today)

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประสบอุบัติเหตุ

ใช้เอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหมดังต่อไปนี้ แบบฟอร์มเรี …

Share Button

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรม

1. กรณีมรณกรรมโดยสาเหตุธรรมชาติ เช่น จากโรคภัยไข้เจ็บ ห …

Share Button

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง

เอกสารที่ใช้ในการเรียกร้องมีดังนี้ แบบฟอร์มเรียกร้องค่า …

Share Button

การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล

การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ตามสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยา …

Share Button

การเรียกร้องผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย

แบ่งออกเป็น 2 กรณี 1. การเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ …

Share Button

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทอื่น ๆ

หากผู้เอาประกันภัยท่านใดต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอ …

Share Button

ใส่ความเห็น