Return to การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประสบอุบัติเหตุ

ใช้เอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหมดังต่อไปนี้

  • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท โดยผู้เอาประกันภัยกรอกรายละเอียดหน้าที่ 1 และแพทย์ผู้รักษากรอกรายละเอียดในหน้า 2

  • ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือสำเนารายงานการอ่านฟิล์ม ในกรณีที่มีกระดูกเคลื่อนที่ แตกหัก หรือสูญเสียอวัยวะ

  • เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย การลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มการเรียกร้องฯ ต้องเหมือนกับลายมือชื่อที่ให้ไว้ขณะขอเอาประกันภัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องฯ

ที่มา https://www2.chubb.com/th-th/customer-service/life-claims-accident.aspx

 

Share Button
1564 Total View 1 View Today
(Visited 35 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น